پزشکان

روزهای هفته

ساعت

دکتر شهلا رشیقی

شنبه و سه شنبه

۱۳-۱۵

دکتر محمدحسین ارجمند

همه روزه به جز دوشنبه و پنجشنبه

۹-۱۱

دکتر ترانه عقیلی

همه روزه

۱۱-۱۳

دکتر زینب رمضانخانی

دوشنبه ها

۸-۱۰

دکتر فهیمه نخستین

چهارشنبه ها

۱۳-۱۵

دکتر مریم السادات نیلچیان

یکشنبه و پنجشنبه

۱۰-۱۱