۵۷/۵۱۸/۰۰۰ ریال

تخت اتاق خصوصی

دقت کنید که قیمت بر اساس هرشب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۸/۸۸۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

۴۴/۷۳۲/۰۰۰ ریال

تخت اتاق دو تخته

دقت کنید که قیمت بر اساس هرشب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۸/۸۸۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

۳۱/۹۵۲/۰۰۰ ریال

تخت اتاق عمومی

دقت کنید که قیمت بر اساس هرشب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۸/۸۸۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

۲۲/۳۷۲/۰۰۰ ریال

تخت بخش نوزادان

دقت کنید که قیمت بر اساس هرشب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۸/۸۸۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

۳۱/۹۵۲/۰۰۰ ریال

تخت بخش اطفال

دقت کنید که قیمت بر اساس هرشب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۸/۸۸۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

۳۱/۹۵۲/۰۰۰ ریال

تخت نوزاد بیمار

دقت کنید که قیمت بر اساس هرشب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۸/۸۸۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

۶۶/۱۴۱/۹۰۰ ریال

CCU

دقت کنید که قیمت بر اساس هرشب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۸/۸۸۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱۰۳/۵۱۸/۰۰۰ ریال

ICU

دقت کنید که قیمت بر اساس هرشب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۸/۸۸۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱۰۳/۵۱۸/۰۰۰ ریال

NICU

دقت کنید که قیمت بر اساس هرشب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۸/۸۸۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.