• تخت اتاق خصوصی ۴۲/۶۰۶/۰۰۰ ریال

  دقت کنید که قیمت بر اساس هر شب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۶/۶۳۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

 • تخت اتاق دو تخته ۳۳/۱۳۵/۰۰۰ ریال

  دقت کنید که قیمت بر اساس هر شب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۶/۶۳۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

 • تخت اتاق عمومی ۲۳/۶۶۸/۰۰۰ ریال

  دقت کنید که قیمت بر اساس هر شب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۶/۶۳۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

 • تخت بخش نوزادان ۱۶/۵۷۲/۰۰۰ ریال

  دقت کنید که قیمت بر اساس هر شب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۶/۶۳۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

 • تخت بخش اطفال ۲۳/۶۶۸/۰۰۰ ریال

  دقت کنید که قیمت بر اساس هر شب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۶/۶۳۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

 • تخت نوزاد بیمار ۲۳/۶۶۸/۲۰۰ ریال

  دقت کنید که قیمت بر اساس هر شب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۶/۶۳۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

 • CCU ۴۸/۹۹۴/۲۰۰ ریال

  دقت کنید که قیمت بر اساس هر شب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۳/۳۸۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

 • ICU ۷۶/۶۸۰/۰۰۰ریال

  دقت کنید که قیمت بر اساس هر شب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۶/۶۳۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

 • NICU ۷۶/۶۸۰/۰۰۰ ریال

  دقت کنید که قیمت بر اساس هر شب نوشته شده و هزینه همراه بصورت جداگانه هر شب ۶/۶۳۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

 • همراه بیمار ۶/۶۳۰/۰۰۰ ریال