تاسیسات

مسئول نگهداری از تاسيسات بيمارستان (آسانسورها، تهويه مطبوع، برق و …) می‌باشد.

انتظامات

وظيفه ايجاد نظم در بيمارستان و برقراری امنيت بيماران و كاركنان و راهنمايی عيادت كنندگان در ساعت ملاقات به عهده وی می‌باشد.

کمک بهیار

انجام مراقبت‌های غيرپزشكی بيماران و كمک به پرستاران در انجام وظايف محوله و همراهی در آماده سازی بيماران جهت انتقال به اتاق عمل و بخش‌های پاراكلينيک در بيمارستان

پرسنل آزمایشگاه

مسئولیت نمونه گیری و انجام آزمایشات پزشکی و آماده سازی فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران را با نظارت مسئول فنی آزمایشگاه به عهده دارد.