مدیر دفتر پرستاری (مترون)

شیوا آیت اللهی

دفتر پرستاری

سوپروایزر

سیداحمد صدرپور بافقی

سوپروایزر آزمایشگاه

نسرین حمیدیان

سوپروایزر تصویربرداری

مجید باقری هامانه

سوپروایزر تصویربرداری

زهره طیبی پور

آموزش

الهام افتخاری مهریزی

بالینی

محسن کاظمی

بالینی

محمد حسن زاده

بالینی

اردشیر پورده موبد

بالینی

نسیم رفیعی

بالینی

احمد ملک ثابت

بالینی

سرپرستار

صدیقه رحمانی

جراحی ۱

آرمیتا رستمیان شریف آباد

جراحی ۲

مریم نصرتی

جراحی ۵

محمدعلی خواجه شرف آبادی

سرپرست اتاق عمل‌ها

الهام افاضاتی

جراحی ۳

رضیه دهقان طزرجانی

بخش زنان

سپیده فیروزبخت

سرپرست زایشگاه

مهدیه منصوری

نوزادان

بتول رفیع

بخش داخلی

سمیه علاف یوسف پور

جراحی ۴

آزاده صادقیان

بخش VIP

ناهید صادق راده

CCU

عالیه ذاکر

ICU

صدیقه آذریان

بخش ۷

ناهید مهری حسن آبادی

اورژانس

مسئول

اعظم باغیانی

سرپرست درمانگاه

علی اکبر حاتمی

مسئول فنی فیزیوتراپی

دکتر شکوه تقی پور زهی

پاتولوژی

دکتر افسانه قاسمی فیروزآبادی

سی تی اسکن