مدیر دفتر پرستاری (مترون)

شیوا آیت اللهی

دفتر پرستاری

سوپروایزر

سید احمد صدرپور بافقی

سوپروایزر آزمایشگاه

نسرین حمیدیان

سوپروایزر تصویربرداری

مجید باقری هامانه

سوپروایزر تصویربرداری

زهره طیبی پور

آموزش

الهام افتخاری مهریزی

بالینی

محسن کاظمی

بالینی

محمد حسن زاده

بالینی

اردشیر پورده موبد

بالینی

احمد ملک ثابت

بالینی

نسیم رفیعی

بالینی

سرپرستار

صدیقه رحمانی

جراحی ۱

آرمیتا رستمیان شریف آباد

جراحی ۲

مریم نصرتی

جراحی ۵

محمدعلی خواجه شرف آبادی

سرپرست اتاق عمل‌ها

الهام افاضاتی

جراحی ۳

مرضیه دهقان طزرجانی

بخش زنان

سپیده فیروزبخت

سرپرست زایشگاه

مهدیه منصوری

بالینی

بتول رفیع

بخش داخلی

سمیه علاف یوسف پور

جراحی ۴

آزاده صادقیان

بخش VIP

ناهید صادق زاده

CCU

عالیه ذاکر

ICU

صدیقه آذریان

بخش ۷

ناهید مهری حسن آبادی

اورژانس

مسئول

اعظم باغیانی

سرپرست درمانگاه

علی اکبر حاتمی

مسئول فنی فیزیوتراپی

دکتر شکوه تقی پور زهی

پاتولوژی

دکتر افسانه قاسمی فیروزآبادی

سی تی اسکن